MacでのいろいろなRuby

自分のマシンにインストールしてあるいくつかのRubyのバージョンを調べてみました。

$ ruby -v
ruby 1.8.7 (2009-06-12 patchlevel 174) [universal-darwin10.0]

$ macruby -v
MacRuby 0.10 (ruby 1.9.2) [universal-darwin10.0, x86_64]

$ jruby -v
jruby 1.6.2 (ruby-1.8.7-p330) (2011-05-23 e2ea975)
  (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.6.0_24) [darwin-x86_64-java]

$ jruby --1.9 -v
jruby 1.6.2 (ruby-1.9.2-p136) (2011-05-23 e2ea975)
  (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.6.0_24) [darwin-x86_64-java]

ひとつで1.8系も1.9系も使えるので、JRubyが二度おいしいですね。

ついでにgemも。

$ gem -v
1.3.5

$ macgem -v
1.4.2

$ jgem -v
1.5.1